Inžiniering

predstavuje jednanie v mene klienta, resp. zastupovanie klienta pred príslušnými orgánmi a vybavovanie jednotlivých potrebných dokumentov, podkladov a stanovísk vo vzťahu k investičnému zámeru (stavbe), ktorý chce klient realizovať, prípadne povoliť.

V prípade, že s inžinieringom nemáte skúsenosti, ako ani s právnymi postupmi a technickými problémami, ktoré pri výstavbe môžu vzniknúť, alebo prípadne nemáte dostatok času a možností, na to aby ste sa povoľovaciemu režimu na jednotlivých úradoch venovali Vy sami, môžete celý proces povoľovania so všetkým, čo k nemu prislúcha zveriť do rúk zodpovedným osobám, ktoré sa na túto činnosť špecializujú. V mnohých prípadoch sa pri vybavovaní povolení vyskytnú rôzne problémy, ako napríklad problémy s nesúhlasnými vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov; námietkami, ktoré v konaniach vznesú susedia; môžu vzniknúť rozpory plánovanej výstavby s územným plánom daného mesta/obce a častým problémom je aj nečinnosť potrebných orgánov, pričom toto všetko si vyžaduje dodatočnú pozornosť, čas a vynaloženie potrebných finančných prostriedkov.

Naša spoločnosť Vám v tomto smere poskytuje komplexnú činnosť, čo predstavuje, že v prípade, že prejavíte záujem s nami spolupracovať, budú Vám od nás poskytnuté komplexné služby, týkajúce sa zastupovania pred potrebnými orgánmi, rovnako tak budú pre Vás vybavené a následne Vám odovzdané aj všetky doklady a podklady potrebné pre vydanie jednotlivých povolení (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dodatočné povolenie stavby, ...). Naša spoločnosť poskytuje svoje služby v oblasti inžinieringu všetkým subjektom, ako fyzickým osobám jednotlivo, tak aj právnickým osobám (spoločnostiam).

Výhodou je, že my prídeme za Vami, časovo sa Vám vieme prispôsobiť, a po tom ako nám vysvetlíte, čo potrebujete vybaviť, je to už ďalej len v našich rukách, Vy s tým nemáte už žiadne ďalšie starosti a za férové ohodnotenie Vám na konci procesu odovzdáme potrebné povolenia a podklady k vašej stavbe, resp. stavbám.

Radi pre Vás zabezpečíme:

  • územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie,
  • legalizáciu stavieb - dodatočné stavebné povolenie, prípadne povolenie k odstráneniu stavby,
  • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a podklady s tým spojené,
  • ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, prípadne pasport stavby,
  • prejednanie Vášho investičného zámeru (stavby) s dotknutými osobami (napr. susedia),
  • zastupovanie Vás, ako investora, resp. stavebníka pred tretími subjektami (jednotlivé orgány, vlastníci/ správcovia inžinierskych sietí, geodeti, projektanti, dodávatelia stavby, ...),
  • ďalšie potrebné povolenia súvisiace s výstavbou (povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia, rozhodnutie o povolení studne, rozkopávkové povolenie, povolenie na výrub drevín, ...),
  • vybavenie zmlúv potrebných k pripojeniu sa na jednotlivé inžinierske siete,
  • a iné služby na základe Vašich špecifických požiadaviek.
Kontakty:
Martin Šupák

CEO - Riaditeľ spoločnosti
Každo-denný chod spoločnosti.
gusto@cleverly.sk
+421 948 129 061

 
Juraj Ladecký

CTO - Riaditeľ digitálnych technológií
Digitálne a marketingové riešenia
duro@cleverly.sk
+421 908 414 810